Jobs to be Done. Kluczowe narzędzie do projektowania produktów zorientowanych na potrzeby użytkowników

13.12.2023

W dzisiejszym konkurencyjnym świecie projektowanie i rozwój produktów wymaga dogłębnego zrozumienia potrzeb użytkowników. Kluczem do sukcesu jest dostarczanie produktów, które naprawdę rozwiązują problemy i spełniają oczekiwania klientów. 

W tym kontekście pojawia się podejście znane jako Jobs to be Done (JTBD) - filozofia, która koncentruje się na identyfikowaniu i zrozumieniu pracy, jaką użytkownik chce wykonać za pomocą produktu. JTBD stanowi niezwykle przydatne narzędzie dla produktowców, pozwalając im projektować i rozwijać rozwiązania, które naprawdę przynoszą wartość dla użytkowników.

W naszym artykule zapoznamy się z podstawowymi pojęciami i zasadami JTBD oraz wyjaśnimy, dlaczego jest to tak istotne narzędzie w procesie tworzenia produktów. Przedstawimy również praktyczne narzędzia, metody i techniki związane z JTBD, które mogą być wykorzystane w praktyce. Oprócz tego, dowiemy się, jakie są korzyści płynące z zastosowania JTBD oraz jakie przykłady sukcesów i porażek można odnaleźć w branży.

Jobs to be Done: Podstawowe pojęcie i zasady

Jobs to be Done to podejście do projektowania produktów, które koncentruje się na rozumieniu PRACY (“JOB”), jaką użytkownik chce wykonać za pomocą danego produktu. W tym kontekście "praca" odnosi się do celu, zadania lub problemu, który użytkownik stara się rozwiązać, a produkt jest narzędziem służącym do tego celu.

Definicja Jobs to be Done: Czym dokładnie są "prace do wykonania"?

Podstawową ideą JTBD jest spojrzenie na potrzeby użytkowników z perspektywy konkretnych zadań, które chcą zrealizować. Zamiast skupiać się na tradycyjnych segmentach rynku czy demografii, JTBD stawia nacisk na zrozumienie kontekstu, motywacji i celów użytkowników. To podejście pomaga w identyfikacji kluczowych "prac do wykonania", które użytkownicy chcą zrealizować, oraz zrozumieniu, jak produkty mogą im w tym pomóc.

Główne założenia Jobs to be Done: Skupienie na celach i kontekście użytkowników

Podstawowe założenia JTBD obejmują skupienie się na celach użytkowników oraz ich kontekście. Zamiast koncentrować się na samym produkcie, JTBD kładzie nacisk na zaspokojenie potrzeb użytkowników w kontekście ich konkretnych celów. Kluczowe pytania, jakie stawiamy w ramach JTBD, to: "Jakie jest zadanie, które użytkownik chce wykonać?", "Jakie są jego cele i motywacje?" oraz "W jakim kontekście będzie używał produktu?".

Korzyści wynikające z podejścia Jobs to be Done: Dlaczego warto go stosować?

Po pierwsze, JTBD pomaga w tworzeniu bardziej wartościowych i użytecznych produktów, które skupiają się na rzeczywistych potrzebach użytkowników. Poprzez zrozumienie "prac do wykonania" i kontekstu użytkowników, twórcy mogą projektować i dostarczać rozwiązania, które naprawdę pomagają w realizacji celów użytkowników.

Po drugie, JTBD pomaga uniknąć błędów, takich jak przeciążenie produktu zbędnymi funkcjami czy skupienie się na własnych założeniach, a nie na rzeczywistych potrzebach rynku. Zrozumienie i dostosowanie się do celów i kontekstu użytkowników prowadzi do bardziej precyzyjnego projektowania, lepszego dopasowania produktu do potrzeb oraz większej satysfakcji użytkowników.

Po trzecie, stosowanie JTBD prowadzi do lepszej innowacyjności i konkurencyjności na rynku. Koncentracja na zaspokajaniu konkretnych "prac do wykonania" użytkowników pozwala na odkrywanie nowych możliwości rozwoju produktów. Twórcy produktów, którzy skupiają się na JTBD, mają większą szansę na wyprzedzenie konkurencji poprzez dostarczanie bardziej efektywnych i atrakcyjnych rozwiązań.

Kolejną korzyścią wynikającą z zastosowania JTBD jest zwiększenie satysfakcji i lojalności użytkowników. Tworzenie produktów, które skutecznie rozwiązują ich problemy i pomagają w realizacji celów, buduje pozytywne doświadczenia użytkowników. Zadowoleni użytkownicy są bardziej skłonni do polecania produktów innym i pozostawania wiernymi markom, co przyczynia się do wzrostu lojalności i długoterminowego sukcesu firmy.

Dodatkowo, JTBD pomaga w identyfikacji nisz i niezaspokojonych potrzeb na rynku. Poprzez badanie "prac do wykonania" użytkowników i analizę konkurencji, twórcy produktów mogą odkryć obszary, w których istnieje potencjał do wprowadzenia nowych i innowacyjnych rozwiązań. Zrozumienie tych nisz może prowadzić do stworzenia unikalnych produktów, które zyskują przewagę konkurencyjną i zdobywają nowe segmenty rynku.

Proces JTBD: Krok po kroku do lepszego zrozumienia potrzeb użytkowników

Badania użytkowników w kontekście JTBD: Metody i techniki

Pierwszym krokiem w procesie JTBD jest przeprowadzenie badań użytkowników w celu zgromadzenia informacji na temat ich potrzeb, celów i motywacji. Istnieje wiele różnych metod i technik badawczych, które można zastosować w kontekście JTBD, takich jak wywiady, obserwacje, testy użytkowników czy analiza danych. Kluczowe jest skupienie się na "pracach do wykonania" i kontekście, w jakim użytkownicy będą korzystać z produktu.

Wyodrębnianie kluczowych prac do wykonania: Analiza, segmentacja i priorytetyzacja

Po zebraniu danych z badań użytkowników, należy przejść do analizy i wyodrębnienia kluczowych "prac do wykonania". W tym kroku ważne jest zidentyfikowanie tych zadań, które są najważniejsze i najbardziej istotne dla użytkowników. Może to wymagać segmentacji użytkowników na grupy o podobnych potrzebach oraz priorytetyzacji prac do wykonania na podstawie ich wpływu i wartości dla użytkowników.

Aby dokonać priorytetyzacji prac do wykonania, istnieje kilka konkretnych narzędzi i technik, które można wykorzystać. Poniżej przedstawiamy kilka popularnych sposobów:

  1. Framework ICE (Impact, Confidence, Ease): Framework ICE opiera się na trzech czynnikach - wpływie, pewności i łatwości. W ramach tego frameworku, każdej pracy do wykonania przypisuje się punkty w skali od 1 do 10 dla każdego z tych czynników. Wpływ odnosi się do potencjalnego wpływu danej pracy na użytkowników i biznes. Pewność odzwierciedla stopień pewności w ocenie wpływu i wykonalności pracy. Łatwość odnosi się do stopnia trudności implementacji danej pracy. Sumując punkty dla tych trzech czynników, można uzyskać ranking, który pomaga w priorytetyzacji prac do wykonania.
  1. Metoda MoSCoW (Must, Should, Could, Won't): Metoda MoSCoW to popularne narzędzie w Agile i zarządzaniu projektami. Prace do wykonania są podzielone na cztery kategorie: Must (muszą być zrealizowane), Should (powinny być zrealizowane), Could (mogą być zrealizowane) i Won't (nie będą realizowane). Ta metoda pomaga w jasnym określeniu priorytetów i skoncentrowaniu się na najważniejszych pracach do wykonania.
  1. Matryca priorytetów: Matryca priorytetów to narzędzie graficzne, które pozwala na ocenę prac do wykonania na podstawie dwóch wymiarów, takich jak wartość dla użytkowników i łatwość implementacji. Prace są umieszczane na macierzy, a ich pozycja zależy od ocen tych dwóch wymiarów. Ta matryca pomaga w identyfikacji prac o największej wartości dla użytkowników i jednocześnie łatwych do zaimplementowania.
  1. Analiza kosztu i korzyści (Cost-Benefit Analysis): Analiza kosztu i korzyści to podejście polegające na porównaniu korzyści wynikających z wykonania danej pracy do jej kosztów. Prace do wykonania są oceniane pod kątem potencjalnych korzyści dla użytkowników i biznesu oraz kosztów związanych z ich realizacją. Ta analiza pozwala na priorytetyzację prac na podstawie ich względnej wartości kosztu i korzyści.

Warto pamiętać, że wybór odpowiedniego narzędzia lub techniki zależy od kontekstu i preferencji zespołu projektowego. Ważne jest, aby dopasować narzędzie do specyfiki projektu i uwzględnić jego wymagania oraz dostępne zasoby. Priorytetyzacja prac do wykonania jest procesem iteracyjnym i wymaga ciągłego monitorowania i dostosowywania w miarę zdobywania nowych informacji i zmieniających się warunków projektowych.

Mapowanie przebiegu pracy (job map): Tworzenie szczegółowego obrazu ścieżki użytkownika

Kolejnym krokiem jest stworzenie job map, czyli szczegółowego obrazu ścieżki użytkownika podczas wykonywania konkretnej pracy. Job map pomaga zrozumieć cały proces, który użytkownik przechodzi od momentu, gdy zauważa potrzebę wykonania pracy, aż do momentu jej zakończenia. To narzędzie pozwala zidentyfikować potencjalne problemy, bariery i możliwości ulepszenia, które mogą wpływać na doświadczenie użytkownika.

Analiza konkurencji w kontekście JTBD: Jak dostarczyć lepsze rozwiązania?

Kluczowym elementem procesu JTBD jest analiza konkurencji w kontekście "prac do wykonania" użytkowników. Ważne jest zrozumienie, jakie rozwiązania są już dostępne na rynku i jak można dostarczyć lepsze rozwiązania, które skuteczniej zaspokoją potrzeby użytkowników. Analiza konkurencji może obejmować zarówno bezpośrednich konkurentów, jak i produkty z innych branż, które rozwiązują podobne problemy.

Korzystając z tych kroków procesu JTBD, twórcy produktów mogą lepiej zrozumieć potrzeby użytkowników, identyfikować kluczowe "prace do wykonania" i dostarczać rozwiązania, które naprawdę przynoszą wartość. W kolejnej sekcji naszego artykułu dowiemy się, jak wykorzystać te informacje w projektowaniu i optymalizacji produktów.

Wykorzystanie JTBD w projektowaniu i optymalizacji produktów

Wybór odpowiednich funkcji i cech produktu: Jak zapewnić wartość dla użytkowników?

Kluczowym elementem projektowania produktów zorientowanych na potrzeby użytkowników jest wybór odpowiednich funkcji i cech, które przynoszą wartość dla użytkowników. Na podstawie identyfikowanych "prac do wykonania" i zrozumienia kontekstu użytkowników, twórcy produktów mogą skupić się na dostarczeniu rozwiązań, które efektywnie pomagają użytkownikom osiągnąć swoje cele. Przy wyborze funkcji i cech produktu warto również brać pod uwagę priorytety użytkowników oraz konkurencyjne rozwiązania na rynku.

Design Thinking i JTBD: Jak łączyć te podejścia w procesie projektowania

Jednym z podejść, które można z powodzeniem połączyć z JTBD, jest Design Thinking. Design Thinking to metodyka projektowania, która stawia nacisk na empatyczne zrozumienie użytkowników, generowanie kreatywnych rozwiązań i testowanie ich prototypów. Połączenie JTBD z Design Thinking pozwala na jeszcze głębsze zrozumienie potrzeb użytkowników i tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które spełniają te potrzeby.

Narzędzia i techniki związane z JTBD

Customer Jobs Canvas: Praktyczne narzędzie do analizy JTBD

Customer Jobs Canvas to narzędzie, które pomaga w analizie i dokumentowaniu "prac do wykonania" użytkowników. Jest to graficzna mapa, która pozwala na zidentyfikowanie kluczowych elementów związanych z JTBD, takich jak cele użytkowników, ich motywacje, oczekiwania i bariery. Customer Jobs Canvas umożliwia lepsze zrozumienie kontekstu i potrzeb użytkowników, co jest kluczowe w procesie projektowania produktów.

Storytelling w kontekście JTBD: Jak tworzyć spójne narracje użytkowników

Storytelling jest potężnym narzędziem w kontekście JTBD, które pozwala na tworzenie spójnych narracji użytkowników. Poprzez opowiadanie historii, twórcy produktów mogą lepiej zrozumieć, jak użytkownicy doświadczają "prac do wykonania" i jak produkty mogą im pomóc w osiągnięciu celów. Storytelling pomaga w budowaniu empatii, identyfikacji z użytkownikami i projektowaniu rozwiązań, które skuteczniej odpowiadają na ich potrzeby.

JTBD Frameworks: Przykłady popularnych frameworków i ich zastosowanie

W świecie JTBD istnieje wiele popularnych frameworków, które pomagają w praktycznym wdrożeniu tego podejścia. Przykłady takich frameworków to Outcome-Driven Innovation (ODI), Forces Diagram i Switch Interview. Każdy z tych frameworków ma swoje specyficzne zastosowanie i może być wykorzystany do identyfikacji i analizy "prac do wykonania", motywacji użytkowników oraz projektowania rozwiązań, które spełniają ich oczekiwania.

Jak popularne produkty i usługi wykorzystują JTBD w swoim rozwoju

Wielu znanych graczy na rynku korzysta z JTBD jako strategicznego narzędzia w procesie projektowania produktów. Co to za firmy i jak wykorzystują JTBD w rozwijaniu swoich produktów i budowaniu lojalności klientów.

Apple - Koncentracja na rozwiązaniu konkretnych problemów

Firma Apple jest doskonałym przykładem wykorzystania JTBD w projektowaniu swoich produktów. Apple słynie z koncentracji na rozwiązaniu konkretnych problemów użytkowników i ułatwieniu im życia za pomocą innowacyjnych rozwiązań. Przeanalizujmy to na przykładzie iPhone'a.

Apple zrozumiał, że użytkownicy chcą mieć dostęp do informacji, komunikować się, wykonywać różnorodne zadania mobilne i korzystać z różnych aplikacji w jednym urządzeniu. W rezultacie opracowali iPhone - inteligentny telefon, który integruje te funkcje w łatwy i intuicyjny sposób.

Wykorzystując JTBD, Apple skoncentrowało się na identyfikacji kluczowych "prac do wykonania" użytkowników związanych z mobilnością i dostępem do informacji. iPhone został zaprojektowany tak, aby spełniał te konkretne potrzeby. Użytkownicy mogą korzystać z internetu, wysyłać wiadomości, prowadzić rozmowy wideo, wykonywać zdjęcia, odtwarzać muzykę i wiele więcej za pomocą jednego urządzenia. Apple stworzyło prosty i intuicyjny interfejs, który umożliwia użytkownikom wykonywanie tych "prac" w sposób łatwy i efektywny.

Netflix - Personalizowane rekomendacje dla użytkowników

Netflix, popularna platforma streamingowa, również wykorzystuje JTBD w swoim rozwoju, skupiając się na zrozumieniu i spełnieniu "prac do wykonania" użytkowników związanych z rozrywką.

Na podstawie analizy preferencji, nawyków oglądania i innych danych użytkowników, Netflix dostarcza spersonalizowane rekomendacje filmów i seriali. Ich algorytmy analizują historię oglądania, oceny, dodawane do listy oraz inne czynniki, aby zidentyfikować preferencje użytkownika i zaoferować mu treści, które najlepiej odpowiadają jego zainteresowaniom.

Dzięki temu podejściu, Netflix tworzy wartościowe i angażujące doświadczenia, które przyciągają użytkowników i budują ich lojalność. Użytkownicy czują się docenieni i zauważeni, ponieważ platforma dostarcza im treści, które spełniają ich konkretne potrzeby i gusty.

Ważnym aspektem JTBD wykorzystywanym przez Netflix jest analiza "prac do wykonania" użytkowników związanych z rozrywką. Zamiast skupiać się tylko na dostarczaniu filmów i seriali, Netflix koncentruje się na spełnianiu konkretnych potrzeb, takich jak "Znajdź coś interesującego do obejrzenia" czy "Zrelaksuj się po ciężkim dniu". Dzięki temu tworzą wartość dodaną i pozwalają użytkownikom na spełnianie tych potrzeb w wygodny i satysfakcjonujący sposób.

Amazon - Wygoda i szybkość zakupów online

Amazon jest świetnym przykładem firmy, która koncentruje się na zaspokajaniu "prac do wykonania" użytkowników związanych z zakupami online. Ich głównym celem jest zapewnienie wygody, łatwości i szybkości w procesie zakupów.

Poprzez analizę "prac do wykonania" użytkowników, takich jak "Znajdź produkty, które mnie interesują", "Porównaj ceny i opcje", "Dokonaj bezpiecznych płatności" czy "Otrzymaj zamówienie w szybkim czasie", Amazon tworzy rozwiązania, które ułatwiają i usprawniają cały proces zakupowy.

Narzędzia takie jak personalizowane rekomendacje, łatwe wyszukiwanie produktów, czy opcje szybkiej dostawy, które są dostępne na platformie Amazon, są rezultatem identyfikacji kluczowych "prac" i skoncentrowania się na ich zaspokajaniu. Dzięki temu Amazon buduje lojalność klientów, zapewniając im wygodne i efektywne doświadczenia zakupowe.

Airbnb - Spersonalizowane doświadczenia podróżnicze

Airbnb to platforma, która wykorzystuje JTBD w celu zrozumienia i spełnienia "prac do wykonania" użytkowników związanych z podróżowaniem. Ich głównym celem jest dostarczenie unikalnych i spersonalizowanych doświadczeń podróżniczych.

Poprzez badania i analizę potrzeb podróżnych, Airbnb identyfikuje konkretne "prace" takie jak "Znajdź komfortowe miejsce do noclegu", "Odkryj lokalne atrakcje i restauracje" czy "Poczuj się jak w domu w obcym mieście". Na tej podstawie, platforma umożliwia gospodarzom oferowanie swoich mieszkań, domów lub pokoi podróżnym, którzy szukają autentycznych i spersonalizowanych doświadczeń.

Dzięki JTBD, Airbnb tworzy wartościowe i unikalne rozwiązania, które przyciągają podróżnych i zapewniają im niezapomniane doświadczenia. Użytkownicy mogą wybierać spośród różnorodnych ofert, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i preferencji, co tworzy więź między gospodarzami a gośćmi.

Slack - Efektywna komunikacja zespołowa

Slack to popularna platforma komunikacyjna dla zespołów i firm. Wykorzystując JTBD, Slack koncentruje się na zrozumieniu "prac do wykonania" użytkowników związanych z komunikacją w zespołach i dostarczaniu narzędzi, które umożliwiają efektywną i szybką wymianę informacji.

Platforma Slack oferuje funkcje takie jak czaty grupowe, kanały tematyczne, integracje z innymi narzędziami oraz wyszukiwanie wiadomości, aby ułatwić użytkownikom komunikację i znalezienie potrzebnych informacji. Dzięki temu, zespoły mogą skutecznie współpracować, wymieniać się pomysłami i pracować nad projektami w jednym miejscu.

Slack skupia się na identyfikacji i zaspokajaniu "prac do wykonania" użytkowników związanych z komunikacją w zespołach, co przekłada się na bardziej efektywną i płynną współpracę.

Fitbit - Monitorowanie aktywności i zdrowia

Fitbit to firma zajmująca się produkcją urządzeń do monitorowania aktywności fizycznej i zdrowia. Fitbit wykorzystuje JTBD, aby zrozumieć i zaspokajać "prace do wykonania" użytkowników związane z dbaniem o zdrowie i aktywnością fizyczną.

Poprzez analizę "prac do wykonania" takich jak "Monitoruj swoją aktywność fizyczną", "Śledź sen i zdrowie", "Motywuj się do regularnych treningów" czy "Monitoruj postępy w osiąganiu celów", Fitbit tworzy urządzenia i aplikacje, które umożliwiają użytkownikom śledzenie i analizę swojej aktywności fizycznej, snu, puls, spalonych kalorii i innych wskaźników zdrowia.

Fitbit zapewnia użytkownikom narzędzia do ułatwienia monitorowania i analizy swojej aktywności, co motywuje ich do utrzymania zdrowego stylu życia i osiągania swoich celów zdrowotnych.

Uber - Wygodny i dostępny transport

Uber to platforma mobilnej aplikacji, która umożliwia użytkownikom łatwe zamawianie i płatność za przejazdy. Uber wykorzystuje JTBD w celu zrozumienia i zaspokojenia "prac do wykonania" użytkowników związanych z transportem.

Przez identyfikację kluczowych "prac" takich jak "Zamów szybki i wygodny przejazd", "Unikaj problemów z parkowaniem i transportem publicznym" czy "Zapewnij sobie dostępny transport o dowolnej porze dnia i nocy", Uber tworzy platformę, która umożliwia użytkownikom łatwe zamawianie i płatność za przejazdy z kierowcami w swojej okolicy.

Uber dostarcza użytkownikom wygodne i dostępne rozwiązanie transportowe, które jest bardziej elastyczne i wygodne niż tradycyjne taksówki czy transport publiczny.